Съответствие

Ние вярваме на поколенията.
Ние действаме устойчиво.
Ние въплъщаваме предприемачеството.
Основаваме се на хората.

Ние процъфтяваме благодарение на доверието на нашите клиенти, служители, собственици и обществеността, както и на ефективността и почтеността на нашата група. Дейността ни в сегмента на GRP тръбите ни е превърнала в лидер в много европейски страни, както и на други континенти.

От всички служители на Амиблу и нашите бизнес партньори се очаква да спазват законите, правилата и разпоредбите на страните, в които работим, както и нашите вътрешни политики, стандарти и процедури. Корупцията и подкупът под каквато и да е форма не се толерират. Ние спазваме всички закони, приети за насърчаване на лоялната конкуренция.

Кодекс за поведение (CoC)

Разработихме „Кодекс за поведение“ за ВСИЧКИ, независимо от националните граници, културата и езика. Кодексът за поведение установява етични и морални принципи, както и нашите вътрешногрупови насоки – придържането към тях е наш основен приоритет!

Кодекс за поведение на доставчиците (SCoC)

Всеки бизнес партньор е част от нашата отговорна корпоративна стратегия и оформя репутацията на нашата компания чрез своя външен вид, поведение и действия. В Кодекса за поведение на доставчиците сме изложили нашите принципи за целите на правно сигурно, устойчиво и отговорно сътрудничество, които очакваме нашите доставчици да спазват.

Инструмент за подаване на сигнали Кажи на Коди

В Amiblu спазването на законите, правилата и вътрешните насоки е основен приоритет. Използваме нашата система за подаване на сигнали за нередности – „Tell it Cody“ – за получаване на конкретни доклади за (потенциални) нарушения или нередности в нашата организация. Това включва нарушения на нашия Кодекс за поведение, на антитръстовото законодателство, на наказателното право или нарушения на правата на човека и на законодателството в областта на околната среда.

Вашите доклади ни помагат да подобрим организацията си и да сведем до минимум рисковете. Подайте доклада си анонимно или прозрачно, като посочите името си и данни за контакт. Докладите ще бъдат предадени на отдел „Съответствие“ и на съответния ни посланик по съответствието и ще бъдат надеждно обработени. Вашият доклад ще бъде третиран при пълна конфиденциалност. Не е необходимо да се страхувате от каквито и да било негативни последици, стига докладът ви да е направен добросъвестно.

CODY Amiblu