Dodržiavanie predpisov

Dôverujeme generáciám.
Konáme udržateľne.
Stelesňujeme podnikateľského ducha.
Staviame na ľuďoch.

Náš úspech je založený na dôvere našich zákazníkov, zamestnancov, vlastníkov a verejnosti, ako aj na výkone a integrite našej skupiny. Vďaka našim aktivitám v segmente sklolaminátových rúr sme sa stali lídrami nielen v mnohých európskych krajinách, ale aj na iných kontinentoch.

Od všetkých zamestnancov spoločnosti Amiblu a našich obchodných partnerov očakávame, že budú dodržiavať zákony, pravidlá a predpisy krajín, v ktorých pôsobíme, ako aj naše interné zásady, normy a postupy. Netolerujeme žiadnu formu korupcie ani úplatkov a konáme v súlade so všetkými zákonmi prijatými na podporu spravodlivej hospodárskej súťaže.

Kódex správania (CoC)

Vypracovali sme „Kódex správania“ pre KAŽDÉHO, bez ohľadu na štátne hranice, kultúru a jazyk. Kódex správania stanovuje etické a morálne princípy, ako aj naše vnútroskupinové smernice – ich dodržiavanie je našou najvyššou prioritou!

Kódex správania pre dodávateľov (SCoC)

Každý obchodný partner sa podieľa na našej zodpovednej firemnej stratégii a svojím prejavom, správaním a konaním pomáha tvoriť dobré meno našej spoločnosti. V Kódexe správania pre dodávateľov sme stanovili naše zásady za účelom právne bezpečnej, udržateľnej a zodpovednej spolupráce a od našich dodávateľov očakávame, že ich budú dodržiavať.

Tell it Cody – nástroj pre oznamovateľov protispoločenskej činnosti

V spoločnosti Amiblu je najvyššou prioritou dodržiavanie zákonov, pravidiel a interných smerníc. Aby sme mohli prijímať konkrétne nahlásenia o (potenciálnom) nesprávnom konaní alebo nezrovnalostiach v našej organizácii, používame náš systém pre oznamovateľov protispoločenskej činnosti „Tell it Cody“. Ide o situácie, keď dochádza k porušeniu nášho Kódexu správania, protimonopolného zákona, trestného práva alebo porušeniu ľudských práv a zákonov o životnom prostredí.

Vaše nahlásenia nám pomáhajú zlepšovať našu organizáciu a minimalizovať riziká. Podajte nahlásenie anonymne alebo transparentne s uvedením Vášho mena a kontaktných údajov. Nahlásenia sa pošlú oddeleniu pre dodržiavanie súladu s predpismi a nášmu príslušnému ambasádorovi pre dodržiavanie súladu s predpismi a zodpovedne sa posúdia. Vaše nahlásenie bude podliehať maximálnej miere dôvernosti. Nemusíte sa obávať žiadnych negatívnych dôsledkov, pokiaľ ste nahlásenie podali v dobrej viere.

CODY Amiblu