Compliance

Vi förlitar oss på generationer.
Vi agerar hållbart.
Vi lever entreprenörskap.
Vi bygger på människor.

Vi lever på förtroendet från våra kunder, medarbetare, ägare och allmänheten samt på vår koncerns resultat och integritet. Med vår verksamhet inom glasfiberförstärkta plaströrssystem är vi ledande i många europeiska länder, liksom på andra kontinenter.

Alla Amiblu-anställda och våra affärspartners förväntas följa lagar, regler och förordningar i de länder där vi är verksamma, liksom våra interna policyer, standarder och förfaranden. Korruption och mutor i någon form kommer inte att tolereras. Vi följer alla lagar för att främja rättvis konkurrens.

Code of Conduct (CoC)

Tvärs över våra gränser, kulturer och språk har vi utarbetat en uppförandekod (CoC) för ALLA medarbetare. Den innehåller våra etiska och moraliska principer samt koncerninterna riktlinjer – att följa dessa är vår högsta prioritet!

Supplier Code of Conduct (SCoC)

Varje affärspartner är en del av vår ansvarsfulla företagsstrategi och formar vårt företags rykte genom sitt uppträdande, förhållningssätt och agerande. I uppförandekoden för leverantörer (SCoC) har vi fastställt våra principer för ett rättssäkert, hållbart och ansvarsfullt samarbete, och vi förväntar oss att våra leverantörer följer dem.

Visselblåsartjänst Tell it Cody

På Amiblu har efterlevnad av lagar, regler och interna riktlinjer högsta prioritet. Vi använder vårt visselblåsarsystem Tell it Cody för att ta emot specifika rapporter om (potentiella) missförhållanden eller oegentligheter i vår organisation. Det kan handla om överträdelser av vår uppförandekod, antitrustlagstiftning, strafflagstiftning eller brott mot mänskliga rättigheter och miljölagstiftning.

Din information hjälper oss att förbättra vår organisation och minimera riskerna. Skicka in din rapport anonymt eller öppet med ditt namn och dina kontaktuppgifter. Rapporter kommer att vidarebefordras till Compliance-avdelningen samt den ansvariga Compliance-ambassadören och behandlas på ett tillförlitligt sätt. Din rapport kommer naturligtvis att behandlas med absolut sekretess. Du behöver inte vara rädd för några negativa konsekvenser så länge din anmälan görs i god tro.

CODY Amiblu