Opracowania techniczne
Ochrona praw autorskich ograniczenie odpowiedzialności

I. Prawa autorskie:

Cała zawartość tej pracy – zwłaszcza rysunki techniczne, szkice, grafiki i zdjęcia – jest chroniona prawem autorskim. Prawo do publikacji, rozpowszechniania, edycji i tłumaczenia pozostaje zastrzeżone dla wystawcy. Wyjątkiem od powyższego są dzieła wyraźnie oznaczone, licencjonowane lub stworzone na potrzeby konkretnych projektów lub publicznych przetargów; mogą one być wykorzystywane zgodnie z warunkami użytkowania, wymienionymi w pkt II. Wykonywanie kopii jest dozwolone bez dalszej zgody (prawo do powielania). Jeśli chcesz wykorzystać zawartość tej pracy, prosimy o kontakt z autorem dokumentu technicznego.

Wskazówka: Każdy, kto naruszy prawo autorskie, podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, otrzyma również odpłatne upomnieniei będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.

II. Warunki użytkowania:

Wystawca jest spółką z grupy Amiblu.
Użytkownik jest odbiorcą dzieła, stworzonego przez Amiblu.

Preambuła

Grupa Amiblu jest największym na świecie producentem i partnerem technologicznym systemów rurowych z tworzyw sztucznych, wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) oraz rozwiązań z zakresu GRP. Wystawca dostarcza dzieła w postaci opracowań technicznych dla projektów i przetargów publicznych na wykorzystanie produktów GRP firmy Amiblu.

1. Stosunek prawny pomiędzy użytkownikiem a wystawcą

Korzystanie z dzieła (np. opracowania technicznego) nie oznacza zawarcia umowy konsultacyjnej lub informacyjnej pomiędzy wystawcą a użytkownikiem. W tym zakresie nie istnieją żadne roszczenia umowne ani quasi umowne użytkownika wobec wystawcy.

2. Przedmiot

Wystawca jest właścicielem praw do wykorzystywania opracowań, rysunków technicznych, szkiców, grafik i zdjęć (zwanych dalej „dziełami”), wykonanych przez jego pracowników lub na jego zlecenie przez osoby trzecie. Wystawca udostępnia dzieła użytkownikowi zgodnie z poniższymi warunkami użytkowania, a użytkownik przyjmuje je do wiadomości i wyraźnie zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Przyznawanie praw

3.1 Wystawca udziela użytkownikowi niewyłącznego prawa do wykorzystywania, powielania, rozpowszechniania i udostępniania uczestnikom projektu dzieł na potrzeby planowania danego projektu lub przetargu. Każde inne wykorzystanie dzieł wymaga uprzedniej pisemnej zgody Amiblu.

3.2 Edycja lub zmiana dzieła, np. skracanie, dzielenie, łączenie z innymi dziełami może spowodować, że oczekiwana przez użytkownika funkcja przestanie być dostępna. W związku z tym wystawca zaleca, aby użytkownik konsultował się z nim w sprawie wszelkich zmian.

3.3 Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać dzieł do planowania innych projektów lub przetargów niż określony dla konkretnego przypadku, a w szczególności nie ma prawa wykorzystywać dzieł w sposób faworyzujący konkurencję Amiblu (np. wykorzystanie do produktów stron trzecich, tj. produktów GRP niedostarczanych przez Amiblu lub produktów, wykonanych z innych materiałów (nie GRP)).

4. Prawa i obowiązki wystawcy

4.1 Wystawca przekazuje dzieła użytkownikowi w postaci cyfrowej i/lub fizycznej (wydruk).

4.2 Wystawca jest ponadto uprawniony do przekazywania dzieł osobom trzecim w dowolnej formie.

5. Prawa i obowiązki użytkownika

5.1 Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania dzieł w innym celu niż uzgodniony z wystawcą (np. przetarg, określony projekt, wykorzystanie dokumentacji technicznej (kart katalogowych, rysunków systemowych) w dokumentacji projektowej).

5.2 Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z praw, przyznanych mu w punkcie 2 „Przedmiot”.

5.3 Użytkownik jest zobowiązany do pozostawienia lub umieszczenia w widocznym miejscu na każdej reprodukcji dzieła następującej informacji o prawach autorskich lub prawach pokrewnych:

„© Copyright sierpień 2020 r. – Informacja o prawach autorskich. Por. warunki użytkowania na stronie www.amiblu.com.”

6. Zbywalność/podlicencje

6.1 Użytkownik nie jest uprawniony do przenoszenia praw, przyznanych mu w związku z dziełami na osoby trzecie ani do udzielania podlicencji na te dzieła, chyba że wystawca uprzednio wyraził na to zgodę na piśmie.

6.2 O ile użytkownik dokonuje w indywidualnych przypadkach rozporządzeń, o których mowa w punkcie 5.1, to oprócz nabywcy/podużytkownika pozostaje on w pełnym zakresie odpowiedzialny solidarnie wobec wystawcy za wypełnienie wszystkich obowiązków, związanych z dziełami oraz za wszelkie szkody, wynikające z niewypełnienia tych obowiązków przez nabywcę/podużytkownika (współudział w długu).

7. Gwarancje wystawcy

Wystawca oświadcza, że posiada prawa do korzystania z dzieł, a w szczególności jest uprawniony do udzielania osobom trzecim praw do korzystania lub licencji na korzystanie z dzieł.

8. Ograniczenie odpowiedzialności wystawcy

8.1 Świadczone usługi podlegają ogólnym warunkom sprzedaży Amiblu, w stosownych przypadkach, dostępnym na stronie https://www.amiblu.com/wpcontent/uploads/GTCAmibluEN.pdf .

8.2 Amiblu wyraźnie zaznacza, że opracowania techniczne mają charakter teoretyczny. Rezultaty mogą być osiągnięte w praktyce tylko wtedy, gdy założenia odpowiadają rzeczywistym warunkom, panującym na placu budowy.

8.3 Dokumenty zostały przygotowane rzetelnie i starannie zgodnie z ekspertyzą firmy Amiblu. Amiblu nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i dokładność treści technicznych. Dotyczy to w szczególności stosowania produktów innych firm niż Amiblu lub wykorzystania opracowań/dzieł w innych (nie uzgodnionych) projektach i przetargach.

8.4 Dokumentacja dostarczana przez Amiblu jest usługą w fazie projektowej lub wykonawczej i zazwyczaj staje się częścią dokumentacji projektowej. Amiblu nie ponosi odpowiedzialności za możliwość zastosowania wyników obliczeń w przypadku odchyleń od przyjętych założeń. W szczególności Amiblu nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli dzieła zostaną zastosowane do produktów stron trzecich, tj. produktów GRP, które nie są dostarczane przez Amiblu, lub produktów wykonanych z innych materiałów (nie GRP).

8.5 Wystawca tworzy dzieła w każdym przypadku dla konkretnego projektu, konkretnego przetargui zakłada wyłącznie użytkowanie produktów Amiblu/Flowtite/Hobas. W przypadku, gdy dzieła nie są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, wystawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

9. Opłata za użytkowanie

Do odwołania wystawca odstępuje od pobierania opłaty za korzystanie z dzieł. Zastrzega sobie jednak prawo do żądania od użytkownika zwrotu wydatków poniesionych w związku z tworzeniem dzieł, w szczególności jeżeli zamówienie zostanie złożone u osoby trzeciej w związku z korzystaniem przez użytkownika z dzieł w sposób nieuzgodniony (np. w przypadku produktów innych niż Amiblu).

10. Czas trwania

Niniejsze warunki użytkowania są ważne bezterminowo do odwołania.

11. Inne postanowienia

11.1 Miejscem realizacji usługi dla wystawcy i użytkownika jest siedziba wystawcy. Do wszelkich sporów wynikających z niniejszych warunków użytkowania lub z nimi związanych zastosowanie ma wyłączna jurysdykcja sądu właściwego dla przedmiotu sporu w siedzibie wystawcy.

11.2 Niniejsze warunki użytkowania podlegają wyłącznie prawu lokalnemu kraju wystawcy, z wyłączeniem zawartych w nich norm dotyczących dalszych instrukcji.