Opracowania techniczne
Ochrona praw autorskich ograniczenie odpowiedzialności

I. Prawa autorskie:

Cała zawartość tej pracy – zwłaszcza rysunki techniczne, szkice, grafiki i zdjęcia – jest chroniona prawem autorskim. Prawo do publikacji, rozpowszechniania, edycji i tłumaczenia pozostaje zastrzeżone dla wystawcy. Wyjątkiem od powyższego są dzieła wyraźnie oznaczone, licencjonowane lub stworzone na potrzeby konkretnych projektów lub publicznych przetargów; mogą one być wykorzystywane zgodnie z warunkami użytkowania, wymienionymi w pkt II. Wykonywanie kopii jest dozwolone bez dalszej zgody (prawo do powielania). Jeśli chcesz wykorzystać zawartość tej pracy, prosimy o kontakt z autorem dokumentu technicznego.

Wskazówka: Każdy, kto naruszy prawo autorskie, podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, otrzyma również odpłatne upomnieniei będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.

II. Warunki użytkowania:

Wystawca jest spółką z grupy Amiblu.
Użytkownik jest odbiorcą dzieła, stworzonego przez Amiblu.

Preambuła

Grupa Amiblu jest największym na świecie producentem i partnerem technologicznym systemów rurowych z tworzyw sztucznych, wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) oraz rozwiązań z zakresu GRP. Wystawca dostarcza dzieła w postaci opracowań technicznych dla projektów i przetargów publicznych na wykorzystanie produktów GRP firmy Amiblu.

1. Stosunek prawny pomiędzy użytkownikiem a wystawcą

Korzystanie z dzieła (np. opracowania technicznego) nie oznacza zawarcia umowy konsultacyjnej lub informacyjnej pomiędzy wystawcą a użytkownikiem. W tym zakresie nie istnieją żadne roszczenia umowne ani quasi umowne użytkownika wobec wystawcy.

2. Przedmiot

Wystawca jest właścicielem praw do wykorzystywania opracowań, rysunków technicznych, szkiców, grafik i zdjęć (zwanych dalej „dziełami”), wykonanych przez jego pracowników lub na jego zlecenie przez osoby trzecie. Wystawca udostępnia dzieła użytkownikowi zgodnie z poniższymi warunkami użytkowania, a użytkownik przyjmuje je do wiadomości i wyraźnie zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Przyznawanie praw

3.1 Wystawca udziela użytkownikowi niewyłącznego prawa do wykorzystywania, powielania, rozpowszechniania i udostępniania uczestnikom projektu dzieł na potrzeby planowania danego projektu lub przetargu. Każde inne wykorzystanie dzieł wymaga uprzedniej pisemnej zgody Amiblu.

3.2 Edycja lub zmiana dzieła, np. skracanie, dzielenie, łączenie z innymi dziełami może spowodować, że oczekiwana przez użytkownika funkcja przestanie być dostępna. W związku z tym wystawca zaleca, aby użytkownik konsultował się z nim w sprawie wszelkich zmian.

3.3 Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać dzieł do planowania innych projektów lub przetargów niż określony dla konkretnego przypadku, a w szczególności nie ma prawa wykorzystywać dzieł w sposób faworyzujący konkurencję Amiblu (np. wykorzystanie do produktów stron trzecich, tj. produktów GRP niedostarczanych przez Amiblu lub produktów, wykonanych z innych materiałów (nie GRP)).

4. Prawa i obowiązki wystawcy

4.1 Wystawca przekazuje dzieła użytkownikowi w postaci cyfrowej i/lub fizycznej (wydruk).

4.2 Wystawca jest ponadto uprawniony do przekazywania dzieł osobom trzecim w dowolnej formie.

5. Prawa i obowiązki użytkownika

5.1 Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania dzieł w innym celu niż uzgodniony z wystawcą (np. przetarg, określony projekt, wykorzystanie dokumentacji technicznej (kart katalogowych, rysunków systemowych) w dokumentacji projektowej).

5.2 Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z praw, przyznanych mu w punkcie 2 „Przedmiot”.

5.3 Użytkownik jest zobowiązany do pozostawienia lub umieszczenia w widocznym miejscu na każdej reprodukcji dzieła następującej informacji o prawach autorskich lub prawach pokrewnych:

„© Copyright sierpień 2020 r. – Informacja o prawach autorskich. Por. warunki użytkowania na stronie www.amiblu.com.”

6. Zbywalność/podlicencje

6.1 Użytkownik nie jest uprawniony do przenoszenia praw, przyznanych mu w związku z dziełami na osoby trzecie ani do udzielania podlicencji na te dzieła, chyba że wystawca uprzednio wyraził na to zgodę na piśmie.

6.2 O ile użytkownik dokonuje w indywidualnych przypadkach rozporządzeń, o których mowa w punkcie 5.1, to oprócz nabywcy/podużytkownika pozostaje on w pełnym zakresie odpowiedzialny solidarnie wobec wystawcy za wypełnienie wszystkich obowiązków, związanych z dziełami oraz za wszelkie szkody, wynikające z niewypełnienia tych obowiązków przez nabywcę/podużytkownika (współudział w długu).

7. Gwarancje wystawcy

Wystawca oświadcza, że posiada prawa do korzystania z dzieł, a w szczególności jest uprawniony do udzielania osobom trzecim praw do korzystania lub licencji na korzystanie z dzieł.

8. Ograniczenie odpowiedzialności wystawcy

8.1 Świadczone usługi podlegają ogólnym warunkom sprzedaży Amiblu, w stosownych przypadkach, dostępnym na stronie https://www.amiblu.com/wpcontent/uploads/GTCAmibluEN.pdf .

8.2 Amiblu wyraźnie zaznacza, że opracowania techniczne mają charakter teoretyczny. Rezultaty mogą być osiągnięte w praktyce tylko wtedy, gdy założenia odpowiadają rzeczywistym warunkom, panującym na placu budowy.

8.3 Dokumenty zostały przygotowane rzetelnie i starannie zgodnie z ekspertyzą firmy Amiblu. Amiblu nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i dokładność treści technicznych. Dotyczy to w szczególności stosowania produktów innych firm niż Amiblu lub wykorzystania opracowań/dzieł w innych (nie uzgodnionych) projektach i przetargach.

8.4 Dokumentacja dostarczana przez Amiblu jest usługą w fazie projektowej lub wykonawczej i zazwyczaj staje się częścią dokumentacji projektowej. Amiblu nie ponosi odpowiedzialności za możliwość zastosowania wyników obliczeń w przypadku odchyleń od przyjętych założeń. W szczególności Amiblu nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli dzieła zostaną zastosowane do produktów stron trzecich, tj. produktów GRP, które nie są dostarczane przez Amiblu, lub produktów wykonanych z innych materiałów (nie GRP).

8.5 Wystawca tworzy dzieła w każdym przypadku dla konkretnego projektu, konkretnego przetargui zakłada wyłącznie użytkowanie produktów Amiblu/Flowtite/Hobas. W przypadku, gdy dzieła nie są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, wystawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

9. Opłata za użytkowanie

Do odwołania wystawca odstępuje od pobierania opłaty za korzystanie z dzieł. Zastrzega sobie jednak prawo do żądania od użytkownika zwrotu wydatków poniesionych w związku z tworzeniem dzieł, w szczególności jeżeli zamówienie zostanie złożone u osoby trzeciej w związku z korzystaniem przez użytkownika z dzieł w sposób nieuzgodniony (np. w przypadku produktów innych niż Amiblu).

10. Czas trwania

Niniejsze warunki użytkowania są ważne bezterminowo do odwołania.

11. Inne postanowienia

11.1 Miejscem realizacji usługi dla wystawcy i użytkownika jest siedziba wystawcy. Do wszelkich sporów wynikających z niniejszych warunków użytkowania lub z nimi związanych zastosowanie ma wyłączna jurysdykcja sądu właściwego dla przedmiotu sporu w siedzibie wystawcy.

11.2 Niniejsze warunki użytkowania podlegają wyłącznie prawu lokalnemu kraju wystawcy, z wyłączeniem zawartych w nich norm dotyczących dalszych instrukcji.

Dane

Dane techniczne

Średnica, ciśnienie, sztywność i dużo więcej… Wszystkie techniczne dane, których potrzebujesz by zaprojektować, zainstalować i eksploatować nasze rurociągi.

Referencje

Baza referencji

Ponad 30 000 projektów w ponad 125 krajach i ponad 60 lat na rynku. Odkryj spektakularne i wymagające technicznie projekty z wykorzystaniem technologii Amiblu (Flowtite, Hobas, Amiblu, Amiscreen) - zobacz naszą bazę referencji.

Ślad węglowy

Nasz ślad węglowy

Naszym celem jest, by do 2023 roku wyprodukować pierwszą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla rurę oraz do 2030 roku zostać firmą neutralną pod kątem emisji CO2. Wykorzystujemy posiadane zasoby — nasze doświadczenie, nasz głos i naszą sieć oddziałów — do walki z kryzysem klimatycznym i inspirowania ludzi na całym świecie, by szanowali wodę tak, jak powinniśmy.